กระบวนการทางกรมศุลกากร

Click to rate this post!
[Total: 50 Average: 5]

กระบวนการทางกรมศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า
-การนำเข้ามาในราชอาณาจักร หมายถึง การนำของใดๆจากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่ง ทางสายส่ง ทางไปรษณีย์ เป็นต้น
-ในการผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือที่ หรทอสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึง
-เพื่อประโยชน์ในการผ่านพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และจะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าว่ามีชื่อส่งของถึงใคร

กระบวนการทางกรมศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า

(Visited 10 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top