การจดทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

การจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ
คำขอ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ.1)
รายการ: แบบ บอจ.2 (ใช้ทั้งสองหน้า) ผนึกอากร 200 บาท
เอกสารประกอบรายการ :แบบ ว.
เอกสารประกอบ
-แบบจองชื่อนิติบุคคล
-หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
-สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การจดทะเบียน

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top