การจองชื่อนิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

วิธีการจองชื่อนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพ์
วิธีการจองชื่อนิติบุคคลสามารถจองชื่อนิติบุคคลได้ตามวิธีการดังนี้
-ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ที่ www.thairegistration.com
-ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน
วิธีการกรอกแบบพิมพ์
-ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบที่ปรากฏ ในจอคอมพิวเตอร์
-ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน ให้ดำเนินการ ดังนี้
-ให้ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนกำหนดขึ้นโดยนำไปยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น(ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจพร้อมผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)ยื่นขอจองชื่อต่อนายทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ
-ขอจองชื่อได้คราวละไม่เกิน 3 ชื่อโดยให้เรียงชื่อตามลำดับความต้องการก่อนหลัง เพราะนายทะเบียนจะไม่พิจารณาชื่อลำดับถัดไป หากชื่อลำดับก่อนได้รับการอนุญาตให้ใช้แล้ว
-การกรอกแบบจองชื่อนิติบุคคล ใช้พิมพ์ดีดหรือเขียนด้วยตัวบรรจง ก็ได้

วิธีการจองชื่อนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพ์

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top