การชำระภาษีอากร

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

การชำระภาษีอากร
วิธีการชำระภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มี 5 วิธี คือ
-การหักภาษี ณ ที่จ่าย กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินทำหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้แล้วนำเงินนั้นส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเขตท้องที่ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ไม่ว่าจะได้หักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม เงินที่นำส่งนี้ถือเป็นเครดิตภาษีของผู้เสียภาษีที่สามารถนำมาหักออกจากภาษีที่ผู้เสียจะต้องเสียจริง (รายละเอียดดูเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
-การประเมินตนเอง ผู้เสียภาษีอากรมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรตามจำนวนเงินได้ที่ได้มา แต่ถ้าหากว่าผู้เสียภาษีอากรได้ประเมินตนเองแล้ว เจ้าพนักงานประเมินอาจตรวจสอบและประเมินเพิ่มเติมได้ในเมื่อปรากฎว่าผู้เสียภาษีอากรประเมินตนเองไว้ไม่ถูกต้อง
-การประเมินโดยเจ้าพนักงาน ผู้เสียภาษีอากร มีหน้าที่ชำระภาษีอากรต่อเมื่อได้รับการประเมินจากเจ้าพนักงานแล้ว ว่าตนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรเป็นจำนวนเท่าใด เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน สำหรับภาษีสรรพากร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีภายหลังกำหนดเวลายื่นรายการแล้ว เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียด เช่น คำนวณตัวเลขผิด หักค่าใช้จ่ายผิด หักค่าลดหย่อนผิด เป็นต้น
-การเสียภาษีเงินได้แทนกัน กำหนดให้องค์การของรัฐบาลเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าทอดหนึ่งทอดใด หรือทุกทอด ที่ซื้อสินค้าขององค์การของรัฐบาล ตามวิธีการ อัตราและประเภทสินค้าตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้เฉพาะสำหรับเงินได้จากการขายสินค้านั้น
-การเลือกเสียภาษีเงินได้ ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) สามารถเลือกเสียภาษีสำหรับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย โดยจะเสียภาษีตามจำนวนเงินที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายแล้ว ในอัตราร้อยละ 15 หรือจะนำยอดเงินได้พึงประเมินดอกเบี้ยนั้นมารวมกับเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆ แล้วคำนวณภาษีตามวิธีปกติก็ได้

การชำระภาษีอากร

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top