การส่งเสริมการส่งออก

Click to rate this post!
[Total: 46 Average: 5]

การส่งเสริมการส่งอออกของประเทศไทย
-สินเชื่อเพื่อการส่งออก
-การชดเชยภาษีอากรสินค้าส่งออก
-การคืนภาษีการค้าและอากรสำหรับการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก
-คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
-เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
-สิ่งจูงใจทั่วไปเพื่อการผลิตเพื่อส่งออก

การส่งเสริมการส่งอออกของประเทศไทย

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top