การเพิ่มทุน,การลดทุน,การควบบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท
คำขอ : แบบ บอจ.1, หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ในด้านหลังของหน้าแบบ บอจ.1)
รายการ : แบบ บอจ.4
เอกสารประกอบรายการ : –
เอกสารประกอบ
-หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)
-สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
-สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบ

(Visited 14 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top