ค่าใช้จ่ายในการผลิต

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภทด้วยกัน คือ วัตถุดิบใช้ไปในการผลิต ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในกการผลิตในการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย ดังนี้
-เงินเดือนและค่าแรงงานการผลิต
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
-ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อ
-ค่ากำลังไฟฟ้า ค้าน้ำประปาในการผลิต
-ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
-ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(Visited 24 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top