งบกำไรขาดทุน

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

กำไรขาดทุน
-กำไร (ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit (Loss) Before Interest and
Income Tax Expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและก่อนภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
-ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expenses) หมายถึงดอกเบี้ยจ่ายหรือค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้
ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุน
– ภาษีเงินได้ (Income Tax Expenses) หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ คำนวณขึ้นตามวิธีการ
บัญชีหรือตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
-กำไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (Loss) From Ordinary Activities) หมายถึง
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกาประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานดังกล่าว
-รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary Items Net) หมายถึง รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจกกราย
การหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน จากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ และไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอย่างอื่นรายการพิเศษนี้ให้แสดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รายการพิเศษเป็นผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
-กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss)) หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการ
พิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

กำไรขาดทุน

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top