ทำความรู้จักกับส่วนของผู้ถือหุ้น

clouds, sky, atmosphere-7050884.jpg
Click to rate this post!
[Total: 176 Average: 5]

หากพิจารณาจากงบการเงิน จะเห็นได้ว่ารูปแบบมาตรฐานของงบการเงิน ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน หลายท่านคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาขยายความในส่วนของผู้ถือหุ้น ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น คืออะไร

ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสินออกแล้ว

ซึ่งเขียนสมการออกมาได้ในรูปนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น = สินทรัพย์ หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบไปด้วย

  1. ทุนจดทะเบียน คือ จำนวนเงินที่ผู้เริ่มก่อการตกลงกันว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ดีในการแจ้งจดทะเบียนบริษัท กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเอง และจำนวนทุนจดทะเบียนบริษัทจะปรากฏอยู่บนหนังสือรับรองบริษัทของเรา ตามกฎหมายระบุไว้ว่า ผู้เริ่มก่อการ หรือในที่นี้คือผู้ร่วมทุน จะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
  2. กำไร (ขาดทุน) สะสม คือ ยอดกำไร (ขาดทุน) สะสมตั้งแต่เริ่มกิจการจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากหักเงินปันผลแล้ว ยอดขาดทุนสะสมนั้น เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์หรือสภาพทางธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ถ้าบริษัทมียอดขาดทุนสะสมมาก นั่นแสดงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ดี มีผลกำไรจากการดำเนินงานน้อยกว่ารายจ่าย ซึ่งหากมีการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

โดยความสำคัญในการวิเคราะห์บริษัทเพื่อลงทุนของส่วนผู้ถือหุ้น ในการที่บริษัทหนึ่งจะเริ่มทำธุรกิจ ต้องมีผู้ลงทุนซึ่งส่วนนั้นก็จะกลายเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นไป เมื่อตีเป็นทุนออกมาได้ ก็แบ่งหุ้นรับความเสี่ยงในการกำไร หรือ ขาดทุนกันไป ในปีบัญชีแต่ละรอบ เมื่อขึ้นรอบถัดไปจะนำส่วนกำไรหรือขาดทุนนั้น มาไว้ในนี้

ส่วนใหญ่กำไรหรือขาดทุนก็จะนำมาใส่ไว้ที่ ส่วนของผู้ถือหุ้น หลังจากหักปันผลไปแล้ว ดังนั้นหากจะพิจารณาว่าบริษัทมีการโตในช่วงก่อนหน้าเพียงใด ก็ให้พิจารณาในส่วนของผู้ถือ และดูย้อนหลังไปหลายๆปี ถ้าบริษัทใดดูส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว โตเรื่อยๆ นั้นให้ตั้งข้อสังเกตุว่ามีกำไรเรื่อยๆมา และบางครั้งอาจมีการแปลงหนี้เป็นทุน หรือการให้สิทธิเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top