ทำความรู้จักกับอาชีพนักบัญชี

sakura, cherry blossoms, spring-7091532.jpg
Click to rate this post!
[Total: 400 Average: 5]

การบัญชี คือ การจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เปรียบได้กับศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะด้านการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำรายงานข้อสรุปให้เป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การบัญชี เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการ/ธุรกิจ เพราะสามารถแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตีความได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วยเหตุนี้อาชีพนักบัญชี จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากทุกกิจการต้องมีการทำบัญชี อีกทั้งเป็นความรู้เฉพาะด้านซึ่งนำไปประยุกต์ทำงานได้อย่างหลากหลาย ซึ่งนักบัญชีโดยทั่วไปจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ คือ

  1. จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินของกิจการ โดยทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ตามระบบของการทำบัญชีสากล
  2. ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับ-จ่าย , ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีและดูแลรับผิดชอบเอกสารทางบัญชีของกิจการ
  3. บริหารจัดการ ระบบบัญชีและการเงินโดยจัดทำรายงานปิดงบประจำเดือน ตลอดจนจัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและนำส่งหน่วยงานของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง

และถึงแม้ว่าหน้าที่หลักๆของนักบัญชีจะมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากระบบการทำบัญชีเป็นระบบสากลมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แต่สายงานในวิชาชีพบัญชีกลับมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  1. งานบัญชีสำหรับธุรกิจ (Private Accounting) เป็นงานลักษณะงานบัญชีทั่วไป ที่นักบัญชีรับทำให้แก่กิจการและองค์กรธุรกิจเอกชนทั่วไป ซึ่งงานบัญชีประเภทนี้ถือเป็นสัดส่วนการจ้างงานมากที่สุดในสาขาวิชาชีพบัญชี มีหน้าที่หลักคือ การลงบัญชีทั่วไป จัดทำงบประมาณ บริหารจัดการ ระบบบัญชีและการเงินพร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อการตรวจสอบและนำเสนอต่อผู้บริหารและนำส่งหน่วยงานของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นนักบัญชีประเภทงานบัญชีสำหรับธุรกิจจึงมีฐานะเป็นพนักงานในกิจการนั้นๆโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พนักงานบัญชีทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดอย่างผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (Chif Financial Officer)
  2. งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) งานบัญชีประเภทนี้เป็นงานอิสระหรือ Freelance มีหน้าที่ให้บริการด้านการบัญชีให้แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงาน กิจการหรือองค์กรใดๆ โดยให้บริการประเภทการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน บริการด้านภาษี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชีบริการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งนักบัญชีประเภทนี้จำเป็นต้องมีการสะสมประสบการณ์ที่สูงจากงานบัญชีสำหรับธุรกิจ พร้อมทั้งต้องมีการสอบและได้รับใบอนุญาตตามกฏหมายเสียก่อน จึงจะสามารถให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือเซ็นรับรองงบการเงินของกิจการได้
  3. งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting) คืองานนักบัญชีที่ขึ้นตรงกับหน่วยงานของรัฐบาล ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานนั้นๆ มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกข้อมูลรายจ่าย การจัดสรรงบประมาณ ภาษีและรายได้อื่นๆ โดยบันทึกรายการทางบัญชีในลักษณะที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่หน่วยงานนั้นๆได้วางแผนไว้ ซึ่งแบบแผนการทำบัญชีของรัฐบาลจะมีรูปแบบจำเพาะที่เราจะต้องทำการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

จากประเภทของนักบัญชีที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่างานของนักบัญชีอาจมีลักษณะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งนักบัญชีสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความถนัดและความชอบของตน อย่างไรก็คุณสมบัติที่สำคัญและเหมือนกันสำหรับนักบัญชีทุกประเภท ก็คือ ความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบและเก็บรักษาความลับได้ดี เพราะงานบัญชีถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของทุกองค์กร หน่วยงานและกิจการ

 

(Visited 41 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top