ธุรกิจลิสซิ่ง

Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

ธุรกิจลิสซิ่ง หรือสัญญาเช่า
เป็นธุรกิจที่ให้บริการจัดหาเงินทุน ในการจัดหาทรัพย์สินประเภททุนที่กิจการต่างๆต้องการนำมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงานในลักษณะของการให้เช่าทรัพย์สินนั้นแทนการซื้อทรัพย์สิน โดยผู้เช่า จะต้องเป็นผู้เลือกจัดหา และตกลงราคาของทรัพย์สินนั้นกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตทรัพย์สินโดยตรง ในทรัพย์สินที่ต้องการแล้วจึงจะจัดหาแหล่งเงินในการจัดซื้อทรัพย์สินซึ่งก็คือการจัดหาผู้ให้เช่า ซึ่งปกติแล้วผู้ให้เช่าส่วนใหญ่จะทำธุรกิจลิสซิ่ง เมื่อกิจการหาผู้ให้เช่าทรัพย์สินได้แล้ว ผู้ให้เช่าก็จะทำการซื้อทรัพย์สินที่ผู้เช่าต้องการโดยคิดค่าเช่าจากผู้เช่าทรัพย์สินตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงกัน ส่วนมากแล้วทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่งนี้มักจะมีกำหนดระยะเวา 3-5 ปี ขึ้นไป

ธุรกิจลิสซิ่ง หรือสัญญาเช่า

(Visited 21 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top