ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

ภาษีเงินได้
การปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จะคำนวณในทำนองเดียวกับเงินสดจ่ายดอกเบี้ย โดยยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนมักจะไม่เท่ากับยอดเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ เพราะภาษีเงินได้นิติบุคลในงบกำไรขาดทุนเป็นการบันทึกบัญชีจากการประเมินภาษีเงินได้ตามประมวลกฏหมายรัษฎากรสำหรับผลกำไรกิจการทำได้ในงวดนั้น ในขณะที่จ่ายภาษีเงินได้ของกิจการจริงจะถูกแบ่งจ่ายออกเป็น 2 ครั้ง คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีหรือประมาณ เดือนสิงหาคม และหลังจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี 150 วัน หรือประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย โดยหากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนยังไม่ได้จ่ายครบทั้งจำนวน การคำนวณหาเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ที่ถูกต้องจะต้องนำยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาปรับกระทบกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในงบกำไรขาดทุนด้วย

ภาษีเงินได้

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top