ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ฐานในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.คำนวณจากฐานกำไรสุทธิ
2.คำนวณจากฐานยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
3.คำนวณจากฐานการส่งเงินได้ไปต่างประเทศ
4.คำนวณจากฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
5.คำนวณโดยการหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top