ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร เป็นภาษีทางตรง (Direct Taxes) ซึ่งจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภท เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นของกฎหมายกำหนดไว้ จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เงินได้ที่ต้องเสียภาษีจำแนกออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งครอบคลุมถึงเงินได้ทุกอย่าง
การคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้ สำหรับค่าใช้จ่ายอาจหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร หรือบางประเภทกฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเลย ส่วนค่าลดหย่อน กฎหมายให้หักค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้คู่สมรส และบุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมตลอดถึงการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์หรือนายจ้าง สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยการจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น และเงินบริจาคของผู้มีเงินได้และ/หรือของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ที่บริจาคแก่สถานพยาบาล สถานศึกษาของทางราชการหรือบริจาคการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวแล้วเงินที่คงเหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิ จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี ตามอัตราภาษีที่จัดเก็บซึ่งเป็นอัตราภาษีก้าวหน้า
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยถือหลักแหล่งเงินได้ กับหลักถิ่นที่อยู่เป็นประการสำคัญกล่าวคือ แหล่งเงินได้เกิดในประเทศอย่างหนึ่ง บุคคลใดมีเงินได้จากแหล่งในประเทศ ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย ไม่ว่าผู้มีเงินจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ และไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในประเทศไทยหรือไม่ ส่วนการเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่ ถือหลักว่าผู้อยู่ในประเทศไทยมีเงินได้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้ให้แก่ประเทศไทย เมื่อนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top