ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีหมายถึงบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินที่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี แต่ถึงแก่ความตายเสียก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เกี่ยวกับภาษีเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ายังเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้อยู่แม้จะสิ้นสุดสภาพบุคคลไปแล้วก็ตาม กล่าวคือมีหน้าที่เสียภีเฉพาะในปีที่ถึงแก่ความตายเพียงปีเดียวเท่านั้น และการเสียภาษีเงินได้ของผู้ถึงแก่ความตาย ในระหว่างปีภาษีนี้ จะต้องนำเงินได้ของผู้ตายและกองมรดกที่ได้รับตลอดปีภาษีแรกที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เป็นยอดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น ส่วนในปีต่อๆ ไป หากมีเงินได้จากกองทรัพย์สินของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่งให้ทายาท ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในนามของผู้ตายอีก แต่ต้องเสียภาษีเงินได้ในนามของกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top