รายงานทางการเงินที่สำคัญมีอะไรบ้าง

autumn blooming anemone, japanese anemone, pink flower-7107422.jpg
Click to rate this post!
[Total: 172 Average: 5]

รายงานทางการเงิน คือการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีอย่างมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสดของกิจการ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ โดยรายงานทางการเงินที่สำคัญแบ่งเป็น 3 ลักษณะตามช่วงเวลาที่จัดทำรายงานดังนี้

 1. รายงานบัญชีประจำวัน เป็นรายงานทางบัญชีที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกวัน ประกอบไปด้วยรายงานเงินคงเหลือรายวัน และรายงานรายรับ รายจ่าย หน่วยงานทางการเงินของกิจการจะต้องจัดทำรายเหล่านี้ในทุกๆวัน เพื่อนำเสนอสถานภาพการดำเนินงานและเงินคงเหลือในแต่ละวันต่อผู้บริหาร เพื่อประกอบการพิจารณานำเงินส่วนเกินดังกล่าวไปบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. รายงานประจำเดือน เป็นรายงานทางบัญชีที่ตั้งจัดทำในทุกๆเดือน โดยจะกำหนดวันที่สำหรับอ้างอิงในรายงาน เช่น ทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป โดยรายงานประจำเดือน ประกอบไปด้วย
 • รายงานแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) เป็นรายงานแสดงสถานะของกิจการ ณ วันที่ที่ระบุไว้ในรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของกิจการ
 • งบกำไร-ขาดทุน เป็นงบแสดงผลการดำเนินงานเพื่อสรุปรายได้และค่าใช้จ่าย โดยจะต้องจัดส่งรายงานพร้อมกับงบดุล
 • งบกระแสเงินสด เป็นงบแสดงสภาพคล่องของกิจการ โดยเป็นสรุปเกี่ยวกับรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิที่เกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่างเงินสด ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
 1. รายงานประจำปี เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นหลังจากวันปิดบัญชีประจำปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะของกิจการต่อคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานรายชการ โดยรายงานประจำปี ประกอบไปด้วย
 • รายงานแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
 • งบกำไร-ขาดทุน
 • งบกระแสเงินสด
 • รายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • งบการเงินเปรียบเทียบ

โดยรายงานแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไร-ขาดทุนและงบกระแสเงินสด เป็นรูปแบบรายงานเช่นเดียวกับการจัดทำรายงานประจำเดือน แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลในๆทุกเดือนมาจัดทำรายงานประจำปี โดยต้องจัดทำภายใน 60 วันหลังจากการประกาศปิดบัญชีประจำปี และต้องมีรายละเอียดประกอบงบการเงินเพิ่มเติม ดังนี้

1.รายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารแต่ละประเภท

 1. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและเงินทดรองยืม
 2. รายละเอียดประกอบสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
 3. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ
 4. รายละเอียดทุนสะสม
 5. รายละเอียดประเภทย่อยรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

ซึ่งรายละเอียดประกอบงบการเงินจะช่วยให้บุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน ธนาคาร หน่วยงานรัฐบาล สามารถทำความเข้าใจงบการการเงินได้ง่ายและละเอียดยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ที่มีผลดีต่อกิจการต่อไป

จะเห็นได้ว่างบรายงานทางการเงินมีความสำคัญมากไม่เพียงต่อกิจการ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกอีกด้วย ดังนั้นกิจการต้องให้ความสำคัญจัดข้อมูลการบัญชีและรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รายงานทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

(Visited 71 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top