สินทรัพย์หมุนเวียน

Click to rate this post!
[Total: 268 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and Deposits At Financial Institutions)เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืน
เมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด เช่น
-ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
-เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา(เงินฝากประจำ)รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน
-เช็คที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ ของธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว (Current Investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กำหนดในมาตร
ฐานการบัญชี เงินลงทุนดังกล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าเงินทุน
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (Trade Account Receivables, Net) หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสิน
ค้าหรือบริการที่ได้ขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับ อันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งนี้ให้รวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าที่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วย ลูกหนี้การค้าดังกล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Shot-term Loans to Related Parties) รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจาก
การซื้อสินค้าหรือบริการ
-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (Other Short-term Loans) หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นที่ไม่
สามารถจัดเข้าลำดับข้างบนได้
-สินค้าคงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและ
วัสดุใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ
-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) หมายถึง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการข้างบน

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)

(Visited 261 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top