หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ ( Doubtful Accounts )
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทให้บริการ หรือขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ จะมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่กิจการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งกิจการได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว จึงตัดออกจากบัญชีลูกหนี้ เรียกว่า หนี้สูญ (Bad Debt) โดยถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย แต่การติดตามทวงถามจากลูกหนี้อาจใช้เวลาคาบเกี่ยวระหว่างงวดบัญชี ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับรอบระยะเวลาของการขายหรือให้บริการ และทำให้มูลค่าของลูกหนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงได้มีการประมาณลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ในแต่ละงวดบัญชี เรียกว่า หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) ถือเป็นรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย

หนี้สงสัยจะสูญ ( Doubtful Accounts )

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.