หนี้สินไม่หมุนเวียน

Click to rate this post!
[Total: 204 Average: 5]

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilites)
-เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Related Parties) หมายถึง เงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
-เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long-term Loans) หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระคืน เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไม่รวมหนี้สินระยะยาวจากบุคคล
-ประมาณการหนี้สิน (Porvisions) หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ ซึ่งสามารถประมูลค่าหนี้สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ที่จะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว
-หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-crrent Liabelities) หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นนอกจากที่กำหนดให้ ตามรายการข้างบน

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilites)

(Visited 96 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top