เครื่องหมายการค้า

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการอุตสาหกรรมและหัตถกรรมมีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร
-ลิขสิทธิ์ (Copyrights) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลได้ในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรี โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สื่อบันทึกเสียงงานในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปของผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ผู้เดียว ในการทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าหรือสำเนางาน ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ ให้เช่าหรือสำเนาได้โดยกำหนดเงื่อนไขหรือ ไม่ก็ได้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย กรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
-เครื่องหมายการค้า และยี่ห้อการค้า (Trademarks and tradenames) หมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า กรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี ราคาทุนของเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าคือค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ มีการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top