เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(1)

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1)
-เงินได้จากการเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
-พนักงานของธนาคารอาศัยอยู่ในอาคารของธนาคารนายจ้าง เข้าลักษณะเป็นการได้อยู่บ้านนายจ้าง ถ้าพนักงานอยู่อาศัยในอาคารเดียวกันหลายคนให้เฉลี่ยประโยชน์เพิ่มด้วยกัน
-เงิน พ.ส.ร. (เงินเพิ่มพิเศษช่วยสู้รบ)
-เงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานเท่ากับเงินสะสม
-การได้ใช้รถประจำตำแหน่ง หรือเงินค่าเช่าโทรศัพท์ ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
-นางพยาบาลของโรงพยาบาลได้อาศัยอยู่ในตึกหอพักของโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่และการเข้าเวร ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์เพิ่ม

เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1)

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top