เอกสารขนส่งทางอากาศ

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

เอกสารขนส่งทางอากาศ (AIR WAYBILL)
หมายถึง หลักฐานการส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อจัดส่งสินค้าจากท่าอากาศยานของผู้ผลิตไปส่งมอบให้ท่าอากาศยานผู้บริโภค
AIR WAYBILL แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
-MASTER AIR WAYBILL คือ เอกสารการส่งสินค้าทางอากาศที่ออกโดยผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นตัวแทนรับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง
-HOUSE AIR WAYBILL คือ เอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ออกโดยบริษัทนายหน้าขาย FREIGHT ที่รวมสินค้าของผู้ประกอบการหลายรายไว้ด้วยกัน แต่มีเพียง MASTER AIR WAYBILL 1 ฉบับ คลุมการขนส่งเท่านั้น

เอกสารขนส่งทางอากาศ (AIR WAYBILL)

(Visited 26 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top