วิธีหาข้อยุติในจำนวนเงินภาษีอารการที่ต้องเสีย

Click to rate this post!
[Total: 595 Average: 5]

วิธีหาข้อยุติในจำนวนเงินภาษีอากรที่ต้องเสีย
เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับจำนวนภาษีอากรที่ต้องเสีย กฎหมายได้วางวิธีการเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ไว้ 3 ขั้น และ 2 ขั้น สำหรับบางประเภท
ขั้นตอนในการหาข้อยุติในจำนวนเงินภาษีอากรที่ต้องเสีย
-การประเมินภาษี
ในกรณีที่เสียภาษีโดยการประเมินตนเอง หากการประเมินตนเองที่ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ
เป็นที่พอใจของเจ้าพนักงาน ขั้นตอนของภาษีอากรก็ยุติเพียงแค่นั้น แต่หากเจ้าพนักงานเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง ก็จะประเมินเพิ่มเติม ถ้าผู้เสียภาษีอากรไม่คัดค้าน ขั้นตอนก็ยุติเพียงแค่นั้นเช่นกัน
สำหรับในกรณีที่เสียภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน ถ้าผู้เสียภาษีอากรเห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานถูกต้องแล้ว และยอมชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ประเมินนั้น ขั้นตอนของภาษีอากรก็ยุติเพียงแค่นั้น
-การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีผู้เสียภาษีอากรไม่พอใจการประเมินของเจ้าพนักงานกฎหมายกำหนดให้ผู้เสียภาษีอากรยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายบริหารเสียก่อนภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยจะนำคดีขึ้นสู่ศาลเลยไม่ได้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
-อธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้แทน
-ผู้แทนกรมอัยการ
-ผู้แทนกรมการปกครอง
ในเขตจังหวัดอื่นประกอบด้วย
-ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน
-สรรพากรเขตหรือผู้แทน
-อัยการจังหวัดหรือผู้แทน
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้เสียภาษีที่ถูกประเมินเรียกเก็บภาษีแล้ว ก็จะพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ต้องเสียภาษีอากรนั้น หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้วและผู้เสียภาษีอากรพอใจในคำวินิจฉัย ขั้นตอนของภาษีอากรก็ยุติเพียงแค่นั้น
ถ้าไม่พอใจและไม่มีข้อห้ามอย่างอื่นตามกฎหมายแล้วก็สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีได้ส่วนฝ่ายรัฐบาลผู้จัดเก็บภาษีอากรนั้น ไม่อาจนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีได้
-การอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากร
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาชี้ขาดอุทธรณ์และแจ้งไปยังผู้อุทธรณ์แล้วหากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัยนั้นโดยยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลภาษีแล้ว ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้เสียภาษีอากรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ทั้งสองฝ่ายภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา คำพิพากษาของศาลฎีกาถือเป็นที่สุด

วิธีหาข้อยุติในจำนวนเงินภาษีอากรที่ต้องเสีย

(Visited 537 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top