สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Click to rate this post!
[Total: 135 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specificially Identifiable Intangible Assets)
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีลักษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยส่วนรวม สามารถระบุได้ทันทีว่าเป็นสินทรัพย์ชนิดใด มีมูลค่าเท่าใด สามารถระบุถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์มา เมื่อต้องการขายก็สามารถแยกขายได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายกิจการทั้งหมด สินทรัพย์ประเภทนี้ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อการค้า สิทธิการเช่าและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ
-สิทธิบัตร (Patents) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลมอบให้บุคคลในในการผลิตจำหน่ายและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่บุคคลนั้นได้ออกแบบประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาโดยบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการผลิต จำหน่ายและออกแบบแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาหนึ่ง
-สิทธิบัตรการประดิษฐ์ การประที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถให้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สามารถให้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรมได้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร
-สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการอุตสาหกรรมและหัตถกรรมมีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(Visited 25 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top