สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Click to rate this post!
[Total: 488 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)
-เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investments) หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชี เงินลงทุนดังกล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าหรือค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง (Long-term Loans to Felated Parties) หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยาม ซึ่งไม่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
-เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long-term Investments) หมายถึง เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นที่มิใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากที่กำหนดให้แสดง
-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (Property , Plant and Equipment,Net) หมายถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อประโยชน์ในการผลิต เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน โดยกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า 1 รอบปีบัญชี สินทรัพย์ดังกล่าวให้ แสดงมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intanggible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือค่าความนิยม
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการข้างบน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)

(Visited 970 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top